mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Aniela, Sykstus, Joanna

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Rodzina Zastępcza

Może i Twój dom jest tym, o którym marzą dzieci.
Bezpieczny, kochający i ciepły...
Może jest w nim jeszcze miejsce na przyjęcie kolejnego dziecka?

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH
do stworzenia
rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka


Czym jest rodzina zastępcza i jakie są jej zadania

Kto może zostać rodziną zastępczą, lub prowadzić rodzinny dom dziecka

Formy rodzinnej pieczy zastępczej

Audycja w Katolickim Radio Podlasie na temat rodzicielstwa zastępczego

Szkolenia dla rodzin zastępczych

Świętowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Siedlcach w 2013 roku

Wywiad w Katolickim Radio Podlasie na temat rodzicielstwa zastępczego

Artykuł w magazynie lokalnym Prestiż „Rodziny zastępcze potrzebne”

Rodzicielstwo zastępcze podczas Dni z Doradztwem Rolniczym i Dni Siedlec

Cykliczne audycje w Katolickim Radio Podlasie

Linki, na strony o rodzicielstwie zastępczym
Artykuły, informacje
Nagrania – świadectwa rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego
Audycja w Radio Dla Ciebie „Wieczór o rodzicielstwie zastępczym i rodzinnych domach dziecka”Czym jest rodzina zastępcza i jakie są jej zadania:

 

kieruje się dobrem przyjętego dziecka

zapewnienia czasową opiekę i wychowanie dziecka w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców biologicznych

przyjmuje opiekę nad dzieckiem na podstawie postanowienia sądu

umożliwia dziecku kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi

otrzymuje od państwa pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

osobiście sprawuje opiekę nad powierzonym dzieckiem

szanuje prawa dziecka

nie jest rodziną adopcyjną

otrzymuje wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów pedagogicznych, wychowawczych, socjalnych


Kto może zostać rodziną zastępczą, lub prowadzić rodzinny dom dziecka?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba samotna, spełniająca następujące warunki:

daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej

nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona

wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego

nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych

nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

jest zdolna do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, przedstawi zaświadczenie lekarskie z informacją o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

przebywa na terytorium Polski

posiada stałe źródło dochodu (dotyczy rodzin zastępczych niezawodowych)

zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
    - rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego
    - właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
    - wypoczynku i organizacji czasu wolnego

otrzyma świadectwo ukończenia szkolenia i zaświadczenie kwalifikacyjne

 

Rodziną zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć osoby, które mają własne dzieci i są w stanie zapewnić opiekę kolejnemu dziecku.
 


Formy rodzinnej pieczy zastępczej:
 

Rodzina zastępcza:

 

spokrewniona - babcia, dziadek, rodzeństwo dziecka

niezawodowa - wujostwo, osoby obce (rodzina, w której może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej)

zawodowa (rodzina, w której może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej) w tym:
- pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego (rodzina, w której dziecko przebywa na czas unormowania sytuacji, nie dłużej niż na 4 miesiące, w uzasadnionych przypadkach do 8 miesięcy)
- specjalistyczna (rodzina, w której przebywają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, skierowane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich lub małoletnie matki z dziećmi)

 

Rodzinny dom dziecka (rodzina, w której może przebywać nie więcej niż 8 dzieci)

 

Audycja w Katolickim Radio Podlasie


Na antenie Katolickiego Radia Podlasia w dniu 07.12.2012r. odbyła się audycja prowadzona przez Pana Grzegorza Skwarka, dotycząca okna życia, rodzicielstwa zastępczego oraz adopcji. Gośćmi spotkania byli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddziału Zamiejscowego w Siedlcach oraz lekarz pediatra.
Zapraszamy do odsłuchania audycjiSzkolenia dla rodzin zastępczych

W naszym Ośrodku obywają się szkolenia dla rodzin zastępczych. Szkolenia prowadzone są przez dwóch certyfikowanych trenerów, w grupach ok. 10 osobowej. Każde spotkanie prowadzone jest w formie warsztatowej. W ramach szkolenia wykorzystywane są różne elementy pracy grupowej.
Tematyka szkoleń obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.:
roli i obowiązków rodzica zastępczego,
elementów z zakresu prawa rodzinnego oraz praw dziecka,
wpływu sytuacji kryzysowej na zachowanie dziecka,
znaczenia dla dziecka kontaktu z rodzicami biologicznymi,
nabycia umiejętności radzenia sobie z dzieckiem w sytuacjach trudnych,
kształtowania umiejętności rozstania się z dzieckiem po zakończeniu nad nim opieki,
współpracy rodziny zastępczej z instytucjami wspierającymi, itp.
Tematyka spotkań opiera się na podstawie programu „Rodzina” licencjonowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.


 

Świętowanie Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Siedlcach

26 maja, w Dzień Matki, w naszym mieście odbył się Marsz dla Życia i Rodziny. Podczas tego dnia świętowaliśmy również Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który obchodzony jest 30- go maja. W czasie części oficjalnej w Amfiteatrze odbyło się krótkie przedstawienie na temat rodzicielstwa zastępczego. Bezpośrednio po nim Państwo Iwona i Sławomir Maj, prowadzący Rodzinny Dom Dziecka w Bohukałach, przybliżyli zagadnienie dotyczące rodzinnej pieczy zastępczej. Opowiedzieli jak wyglądają codzienne obowiązki, trudności i radości związane z wychowaniem kilkanaściorga dzieci.
Osoby zainteresowane tematem mogły podejść do stoiska prowadzonego przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzicielstwa zastępczego.
 

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć wykonanych przez p. Łukasza Chojeckiego, p. Anetę Czarnocką i p. Mariusza Jaroszek i p. Grzegorza Lisieckiego:

 
 


 

Wywiad w Katolickim Radio Podlasie

W dniu 24.07.2013 r. na antenie Katolickiego Radia Podlasia Pani Agnieszka Wielgórska oraz Pani Lidia Borkowska z Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach opowiadały o rodzicielstwie zastępczym. Przedstawiły słuchaczom czym jest rodzicielstwo zastępcze, warunki jakie muszą spełnić osoby, które chciałyby zostać rodziną zastępczą lub stworzyć rodzinny dom dziecka. Opowiadały również o różnicach pomiędzy rodziną adopcyjną, a rodziną zastępczą.

Zapraszamy do odsłuchania wywiadu


 

Artykuł w magazynie lokalnym Prestiż „Rodziny zastępcze potrzebne” - pobierz
 

 

Rodzicielstwo zastępcze podczas Dni z Doradztwem Rolniczym i Dni Siedlec


W czasie tegorocznych połączonych uroczystości Dni z Doradztwem Rolniczym i Dni Siedlec pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach promowali rodzicielstwo zastępcze. Każdy, kto był zainteresowany tematem, mógł podejść do stoiska Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i porozmawiać z osobami bezpośrednio zajmującymi się pieczą zastępczą.
 

 

Cykliczne audycje w Katolickim Radio Podlasie

 

W każdy ostatni wtorek miesiąca na antenie Katolickiego Radia Podlasia o godz. 18.00, w magazynie „Jak minął dzień”, emitowane będą audycje poświęcone rodzicielstwu zastępczemu.
We wtorek 28.01.2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie. Gośćmi pani Agnieszki Osmólskiej-Ilczuk byli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach: pani Agnieszka Wielgórska
i pani Katarzyna Chojecka - koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pani Agnieszka Brewczyńska - asystent rodziny oraz pani Lidia Borkowska - specjalista pracy z rodziną. Pracownicy Ośrodka opowiadali o idei rodzicielstwa zastępczego, formach rodzinnej pieczy zastępczej oraz różnicach pomiędzy rodziną zastępczą a rodziną adopcyjną. Poruszany był również temat okoliczności w jakich dzieci trafiają do pieczy zastępczej.
Zapraszamy do odsłuchania audycji

 Linki, na strony o rodzicielstwie zastępczym


• Artykuły, informacje:
http://www.mikolaj.org.pl/rodzinne-domy-dziecka-i-rodziny-zastepcze/
http://www.koalicja.org/

•Nagrania – świadectwa rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego:
http://www.mikolaj.org.pl/rodzinne-domy-dziecka-cz-1 
http://www.mikolaj.org.pl/rodzinne-domy-dziecka-cz-2 
http://www.mikolaj.org.pl/reportaz-o-rodzinnych-domach-dziecka
http://wtkplay.pl/video-id-7288-wychowala_ponad_30_dzieci_prostytutek_alkoholikow_narkomanow

• Audycja w radio RDC:
http://www.rdc.pl/publikacja/wieczor-rdc-o-rodzicielstwie-zastepczym-i-rodzinnych-domach-dziecka/

 

Więcej informacji na temat rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka można uzyskać kontaktując się
z Działem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach
ul. B. Prusa 16/18,
08-110 Siedlce,
tel./fax 25 794 30 09
e-mail:
sekretariat@mopr.siedlce.pl

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dodatek osłonowy
Dodatek węglowy
Dodatek dla gospodarstw domowych
Dodatek elektryczny
Preferencyjny zakup paliwa stałego
Fundusz alimentacyjny
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Opieka wytchnieniowa
Czyste powietrze
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA