mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Lucyny, Lucjana, Łucjana

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Aktualności

Archiwum

 

 

UWAGA!


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydawanie unijnej żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogramu 2020 rozpocznie się w dniu 2.11.2020 r.

W związku z tym rozpoczęcie przyjmowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach wniosków o wydanie skierowania uprawniającego do otrzymania pomocy żywnościowej zaplanowano na dzień 28.09.2020 r.

Uprawnione do skorzystania z pomocy żywnościowej będą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie. Skierowania wydawane będą przez pracowników socjalnych MOPR w Siedlcach wyłącznie mieszkańcom Miasta Siedlce.
Skierowania będą obowiązywały w okresie od dnia 02.11.2020 r. do dnia 31.08.2021 r.

 


 

Informacja

 

Od 1 września 2020 r. obsługa interesantów Działu Świadczeń Rodzinnych i Działu Świadczeń Wychowawczych MOPR prowadzona będzie w godzinach:
8.00 – 13.00 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki,
12.00 – 16.00 w środy.

 


Ogłoszenie

 

          Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza nabór wniosków w ramach Programu
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
:
treść ogłoszenia - pobierz»»
karta zgłoszenia - pobierz»»
karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej - pobierz»»
klauzula informacyjna - pobierz»»

 


Ogłoszenie

 

          Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach realizuje w bieżącym roku Program pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020, skierowany do osób niepełnosprawnych, ich rodzin lub opiekunów, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.
          W związku z tym ogłaszamy nabór na stanowisko „Opiekuna osoby niepełnosprawnej”, do którego zapraszamy osoby, które posiadają następujące kwalifikacje
: dyplom potwierdzający uzyskanie uprawnień
w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej lub wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy bądź opieki osobom niepełnosprawnym.
Ze szczegółami na temat Programu, procesu rekrutacji oraz dokumentów, które powinny złożyć osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku można zapoznać się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. Sienkiewicza 32; pod numerem telefonu (25)7943001 lub na stronie www.mopr.siedlce.pl.

 


 

Informacja

 

Wniosek o wydanie karty parkingowej może złożyć osoba niepełnosprawna posiadająca ważne, prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do karty parkingowej, wydane przez Miejski/Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Do wniosku należy dołączyć:
jedną aktualną fotografię (o wymiarach 35mm x 45mm),
oryginał orzeczenia do wglądu (lub kserokopię dołączoną do wniosku),
dowód uiszczenia opłaty w łącznej kwocie 22,00 zł, w tym:
      - opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł,
      - opłatę ewidencyjną za wydanie karty parkingowej w wysokości 1,00 zł.
     opłaty należy dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce
     nr 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456 (ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach),
     przelewem bankowym w formie papierowej,
     lub za pomocą systemów bankowości elektronicznej (należy wydrukować potwierdzenie przelewu).

W tytule przelewu należy wpisać:
Wydanie karty parkingowej dla ……………………………… (imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej)
w tym: 21 zł opłata za kartę parkingową, 1 zł opłata ewidencyjna.

 


 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ 500+ I DOBRY START

 

         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń nie ma konieczności składania nowych wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+). Świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. i dopiero od lutego 2021 r. będą przyjmowane wnioski o jego kontynuację. Obecnie wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) powinny składać tylko osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia z innego tytułu.
         W okresie od 1 lipca 2020 r. w wersji elektronicznej, a od 1 sierpnia 2020 r. w wersji papierowej do 30 listopada 2020 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczenia ,,dobry start’’ z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł.

Ze względu na panujący w kraju stan epidemii zachęcamy Państwa do składnia wniosków w wersji elektronicznej przez:
• bankowość elektroniczną;
• portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/;
• portal PUE ZUS 

Ogłoszenie

 

          Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza nabór zgłoszeń osób niepełnosprawnych chętnych do wzięcia udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.:

 Treść ogłoszenia - pobierz»»

 Karta zgłoszeniowa - pobierz»»

 Klauzula informacyjna - pobierz»»

 


 

Ogłoszenie

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje o przywróceniu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 


 

 


 

Ogłoszenie

 

         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od dnia 26 maja 2020 r. istnieje możliwość osobistego załatwiania spraw w Ośrodku.

 

W siedzibie MOPR przy ul. H. Sienkiewicza 32 obsługa interesantów odbywa się
w dni robocze w godzinach: 8.00 - 12.00.
W siedzibie MOPR przy ul. K. Osińskiej 6 (Dział Świadczeń Rodzinnych oraz Dział Świadczeń Wychowawczych) obsługa interesantów odbywa się
w dni robocze w godzinach: 12.00 - 15.00.
W siedzibie MOPR przy ul. B. Prusa 16 (Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności) obsługa interesantów odbywa się
w dni robocze w godzinach: 10.00 - 15.00.

 

         Do siedziby MOPR przy ul. H. Sienkiewicza 32 oraz przy ul. K. Osińskiej 6 interesanci wpuszczani są pojedynczo. Jednocześnie obsługiwanych może być maks. 3 osoby.
         Przypominamy o obowiązującym nakazie zakrywania ust i nosa oraz nakazie zachowywania bezpiecznego (min. 2 m) odstępu od innych osób. Zaleca się dezynfekcję rąk przed wejściem do budynku (płyn udostępniony przy wejściu głównym). Osoby niestosujące się do wskazanych wymogów sanitarnych nie będą obsługiwane.
         Równocześnie zachęcamy do korzystania ze skrzynek podawczych, które we wszystkich siedzibach MOPR w dalszym ciągu funkcjonują. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego lub elektronicznego.

 


„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III

Informacja

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, Miasto Siedlce przystąpiło do realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

       Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielona zostanie osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej (należy przez to rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły, tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku). Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

       Wysokość pomocy finansowej wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

WAŻNE!

Pomoc finansowa nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu III mogą być składane do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 15 października 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

     Informujemy, że ze względu na panujący w kraju stan epidemii, z uwagi na konieczność zachowania bezpieczeństwa, ograniczona jest możliwość załatwiania sprawy osobiście w siedzibie organu. W związku z tym wniosek można złożyć:
1. w wersji elektronicznej przez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.
2. w wersji papierowej do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32.

Druk wniosku dostępny poniżej:
Wniosek o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III

Do wniosku należy dołączyć:
1. Kopię orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
2. Dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
3. Pełnomocnictwo poświadczone notarialnie, gdy wnioskodawca występuje przez pełnomocnika

W przypadku spełnienia w/w warunków, zapraszamy osoby niepełnosprawne zamieszkujące w Siedlcach do korzystania z powyższego wsparcia finansowego.

     Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl  (w zakładce Programy i zadanie PFRON – Programy realizowane obecnie- Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi) oraz w Oddziale Mazowieckim PFRON a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach, pod nr tel. 25 794 30 11.


 

        Zarządzenie 96/2020 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania zleconego pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (06.04.2020) - pobierz»» 
 Ogłoszenie wyników konkursu (14.05.2020) - pobierz»»

 

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. zostaną zlikwidowane kasy funkcjonujące w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Wypłaty świadczeń dokonywane będą na konta bankowe wskazane przez Wnioskodawców.

Wpłat należności należy dokonywać przelewem na konto:
ING Bank Śląski SA 97 1050 1953 1000 0023 4842 1484
ze wskazaniem tytułu wpłaty i kogo dotyczy, po uprzednim skontaktowaniu się z pracownikami Ośrodka:
• w przypadku wpłat należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, wpłat z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, zwrotów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - kontakt pod tel. nr 25 794 30 18,
• w przypadku wpłat przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego - kontakt pod tel. nr 25 794 31 63.

 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o jak najszybsze dostarczanie
do Ośrodka dyspozycji przekazywania świadczeń na konta bankowe.

 


 

INFORMACJA

 

Informujemy, że w miesiącu marcu świadczenia wypłacane w kasie Ośrodka zostały nadane przekazem pocztowym na adres wskazany we wniosku. W przypadku zwrotu przekazu, wypłata świadczenia za miesiąc marzec będzie mogła być ponownie zrealizowana wyłącznie na konto bankowe. Prosimy zatem o uaktualnienie adresu zamieszkania i złożenie dyspozycji wypłaty świadczeń na rachunek bankowy.

 


 

OGŁOSZENIE

 

          W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że do odwołania:
    1. wstrzymane zostają wypłaty zasiłków i świadczeń w kasach Ośrodka. Prosimy o jak najszybsze wskazywanie numeru konta bankowego na które będzie możliwość przesłania pieniędzy. Wyjątkowo w marcu należne zasiłki i świadczenia zostaną nadane przekazem pocztowym (pod warunkiem, że Poczta Polska nie wstrzyma realizacji tej usługi);
    2. wstrzymana zostaje bezpośrednia forma obsługi interesantów. Zalecamy nawiązywanie kontaktu drogą telefoniczną, mailową bądź przez platformę ePUAP;
    3. wstrzymane z założenia zostaje przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie;
    4. wstrzymane zostają posiedzenia komisji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
    5. wstrzymana zostaje realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
    6. wstrzymane zostają przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków.

         
Przed siedzibami Ośrodka przy ul. Sienkiewicza 32 oraz ul. Osińskiej 6 umieszczone zostały skrzynki pocztowe w których należy umieszczać dokumenty składane w formie papierowej. W siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy ul. Prusa 18 w głównym wejściu za kratą znajduje się szafa metalowa, do której można wrzucać dokumenty składane w formie papierowej.
          We wszystkich sprawach załatwianych w siedzibie przy ul. Sienkiewicza 32 prosimy o nawiązywanie kontaktu telefonicznego (tel. 25 794 30 01 lub 25 794 30 02) lub elektronicznego (sekretariat@mopr.siedlce.pl)
z pracownikami zajmującymi się daną sprawą.
          W sprawach załatwianych w siedzibie przy ul. Osińskiej 6 prosimy o nawiązywanie kontaktu telefonicznego lub elektronicznego z pracownikami poszczególnych Działów (świadczenia rodzinne – tel. 25 794 31 62, fundusz alimentacyjny – tel. 25 794 31 63, e-mail: sr@mopr.siedlce.pl , świadczenia wychowawcze – tel. 25 794 31 94, e-mail: sw@mopr.siedlce.pl). W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Działy: Świadczeń Wychowawczych, Świadczeń Rodzinnych oraz Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 do odwołania.
          W sprawach dot. orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności prosimy o nawiązywanie z pracownikami Zespołu kontaktu telefonicznego (tel. 25 794 31 97) lub elektronicznego (pzoon@mopr.siedlce.pl).

          Prosimy Państwa, w miarę możliwości, o pozostanie w domach.
          Odpowiedzialnie dbajmy o swoje bezpieczeństwo i zdrowie innych osób.

 


 

Wojewoda Mazowiecki


zgodnie z zaleceniem z dnia 16 marca 2020 r., Pana Pawła Wdówika Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydanym
na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. poz. 374),

do przeprowadzania postępowań administracyjnych przez wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w celu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, jak również orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
z wyłączeniem osobistego badania stanu zdrowia osoby

wydał polecenie
zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności
działającym w I i II instancji w województwie mazowieckim
do przeprowadzania postępowań administracyjnych
zgodnie z powyższym zaleceniem.

 


 

Informacja

 

Osoby samotne oraz osoby niemogące liczyć na pomoc członków rodziny, sąsiadów, znajomych wymagające wsparcia w związku z pandemią koronawirusa proszone są o nawiązywanie kontaktu telefonicznego pod
nr tel. 25 794 30 01 z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach
w godzinach pracy Ośrodka.
Po rozeznaniu konkretnych potrzeb będzie udzielana pomoc adekwatna do sytuacji osoby.

 


 

Informację o naborze

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:

 Podinspektora w Dziale Księgowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (2020-03-04) - pobierz»»

      Unieważnienie naboru na stanowisko Podinspektora w Dziale Księgowości (2020-03-24) - pobierz»»

 Psychologa – 0,5 etatu (2020-03-04) - pobierz»»

 Zakład Karny w Siedlcach ponownie realizuje kampanię społeczną Służby Więziennej
Bezpieczni w służbie i w pracy
.


Kampania jest adresowana w szczególności do pracowników administracji publicznej, którzy coraz częściej mają do czynienia z trudnym petentem. Szkolenie jest prowadzone przez funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Siedlcach oraz funkcjonariuszy GISW OISW Warszawa (Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie).

Zajęcia zaplanowane są do realizacji w dwóch modułach: teoretycznym i praktycznym. W trakcie szkolenia m. in. poruszana jest problematyka agresji werbalnej i niewerbalnej ze strony interesanta, bezpiecznej organizacji miejsca pracy, praw przysługujących funkcjonariuszom publicznym (omówienie przestępstw, które mogą zostać popełnione przez petentów, m.in. naruszenie nietykalności osobistej, znieważenie), technik obrony przed agresją klienta w trakcie wykonywania pracy.

W dn. 20.02.2020 r. udział w kampanii wezmą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

To już drugie szkolenie z tego zakresu. Pierwsze pilotażowe odbyło się w 2019 roku, a uczestnikami szkolenia byli pracownicy Urzędu Miasta Siedlce, których stanowiska narażone są na bezpośredni kontakt z najtrudniejszym klientem (agresja słowna i fizyczna). 

Harmonogram wypłat gotówkowych w kasie MOPR - marzec 2020 roku

Świadczeniobiorcy

Dzień miesiąca

Świadczenia Rodzinne,
Świadczenia Wychowawcze 500+,
Zasiłki Pielęgnacyjne
- wg liter rozpoczynających nazwisko

 A, B, C

19 (czwartek)

 D, E, F, G, H, I, J

20 (piątek)

 K

23 (poniedziałek)

 L, Ł, M, N

24 (wtorek)

 O, P, R

25 (środa)

 S, Ś, T

26 (czwartek)

U, W, Z, Ź, Ż

27 (piątek)

Wszystkie osoby uprawnione do pobierania świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego

18 (środa)
        Zarządzenie 39/2020 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania zleconego pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (12.02.2020) - pobierz»» 
Zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu (19.03.2020) - pobierz»»


 

Harmonogram wypłat gotówkowych w kasie MOPR - luty 2020 roku

Świadczeniobiorcy

Dzień miesiąca

Świadczenia Rodzinne,
Świadczenia Wychowawcze 500+,
Zasiłki Pielęgnacyjne
- wg liter rozpoczynających nazwisko

 A, B, C

19 (środa)

 D, E, F, G, H, I, J

20 (czwartek)

 K

21 (piątek)

 L, Ł, M, N

24 (poniedziałek)

 O, P, R

25 (wtorek)

 S, Ś, T

26 (środa)

U, W, Z, Ź, Ż

27 (czwartek)

Wszystkie osoby uprawnione do pobierania świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego

18 (wtorek)

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej
(2019-11-21)

 

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. - pobierz»»

 Program współpracy miasta siedlce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok - pobierz»»

 Wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań - pobierz»»

 Wyniki konkursu - pobierz»»

 


 

Informację o Dniach Otwartych promujących rodzicielstwo zastępcze


         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, którzy chcieliby otoczyć opieką i miłością potrzebujące dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinach naturalnych.


         Osoby zainteresowane zapraszamy na Dni Otwarte organizowane w siedzibie naszej jednostki przy
ul. Sienkiewicza 32 , pokój nr 4 w dniach
:
- 08 listopada 2019 r. w godzinach 14.00 – 18.00
- 09 grudnia 2019 r. w godzinach 15.00 – 18.00


         Podczas Dni Otwartych będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji i odpowiedzi na wszystkie pytania związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej.
         Żadna, nawet najlepsza instytucja, nie jest w stanie zabezpieczyć potrzeb emocjonalnych dzieci w takim stopniu jak rodzina. To właśnie rodzina zastępcza daje nie tylko dom, ale także rodzinne ciepło i miłość. W rodzinie zastępczej dzieci mogą czuć się bezpiecznie, a przede wszystkim mają swoich najbliższych dorosłych, którzy się nimi opiekują i na których mogą liczyć. Odzyskują zaufanie, radość, spokój, uczą się jak radzić sobie w dorosłym życiu, bazując na pozytywnych wzorcach.


         Serdecznie zapraszamy!

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje
,
iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2020.
Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2019 r.
Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Ośrodka
w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 16:00 pokój nr 16.

 


 

Komunikat w sprawie Świadczenia Wychowawczego

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że w związku z opublikowaniem w dniu 17 maja 2019 r. w Dzienniku Ustawa nowelizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać w wersji elektronicznej od
1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w Dziele Świadczeń Wychowawczych)
.  - więcej»»

 

 

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
      w Siedlcach
(14.06.2019) - pobierz»»

Pytania do OOZ (18.06.2019) - pobierz»»

Odpowiedzi na pytania (19.06.2019) - pobierz»»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (25.06.2019) - pobierz»»

 


INFORMACJA


Od dnia 17 czerwca 2019 roku:
1. pracownicy socjalni przyjmować będą interesantów od poniedziałku  do piątku w godzinach 8:00 - 11:00,
2. w godz. 11:00 - 16:00 dyżurujący pracownicy socjalni, w sprawach niecierpiących zwłoki, przyjmować będą

    interesantów w:
    a) poniedziałki w pokoju nr 52 (nr tel. 25 794 30 04),
    b) wtorki w pokoju nr 55 (nr tel. 25 794 30 05),
    c) środy w pokoju nr 54 (nr tel. 25 794 30 06),
    d) czwartki w pokoju nr 53 (nr tel. 25 794 30 07),
    e) piątki w pokoju nr 47 (nr tel. 25 794 30 08).

 W sobotę 01.06.2019 r.
odbędzie się III Niebanalny Triathlon Młodzieżowy zorganizowany przez Młodzieżową Wspólnotę Mieszkaniową SOS. Wydarzenie będzie połączone z Piknikiem Rodzinnym, który odbędzie się na terenie Programu SOS Wioski Dziecięce w Siedlcach, przy ul. Dzieci Zamojszczyzny 37.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce wezmą udział w wydarzeniu jako wolontariusze.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć pod adresem:
https://wioskisos.org/iii-niebanalny-triathlon-mlodziezowy-w-siedlcach/

 

 


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w dniu 10 maja 2019 r. na XII Siedleckim Jarmarku Św. Stanisława prowadzona będzie akcja promująca ideę rodzicielstwa zastępczego.
Zapraszamy do naszego stanowiska, przy ul. Pułaskiego (na wysokości DH ATLAS)

  

Harmonogram wypłat gotówkowych w kasie MOPR - maj 2019 roku

Świadczeniobiorcy

Dzień miesiąca

Świadczenia Rodzinne,
Świadczenia Wychowawcze 500+,
Zasiłki Pielęgnacyjne
- wg liter rozpoczynających nazwisko

 A, B, C

22 (środa)

 D, E, F, G, H, I, J

23 (czwartek)

 K

24 (piątek)

 L, Ł, M, N

27 (poniedziałek)

 O, P, R

28 (wtorek)

 S, Ś, T

29 (środa)

U, W, Z, Ź, Ż

30 (czwartek)

Wszystkie osoby uprawnione do pobierania świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego

21 (wtorek)

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach przejmuje realizację zadania
w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz zryczałtowanych dodatków energetycznych. Wnioski będą przyjmowane w siedzibie MOPR przy ul. Sienkiewicza 32
w dni robocze od poniedziałku do piątku w pokoju nr 39 w godz. 8.00-11.00.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje osób zainteresowanych pełnieniem funkcji
rodziny zastępczej lub utworzeniem rodzinnego domu dziecka na terenie Miasta Siedlce.


Kandydatów zapraszamy do siedziby Ośrodka w Siedlcach, przy ul. H. Sienkiewicza 32, tel. 25 794 30 09,
w godz. 8.00 – 16.00
Pracownicy Działu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania dotyczące rodzicielstwa zastępczego:
- kto może zostać rodziną zastępczą,
- jak wygląda procedura tworzenia rodziny zastępczej,
- jakie zadania ma rodzina zastępcza,
- jakiego rodzaju wsparcie i świadczenia może otrzymać rodzina zastępcza,
- warunki utworzenia i funkcjonowania rodzinnego domu dziecka.

Zaproszenie kierujemy do osób gotowych podjąć się opieki nad dziećmi, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinie biologicznej.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje lekarzy specjalistów:
pediatra,
ortopeda,
okulista,
laryngolog,
do pełnienia funkcji orzeczników zasiadających w posiedzeniach składów orzekających i wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach.

Dane kontaktowe:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. H. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 30 01
e-mail: sekretariat@mopr.siedlce.pl
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. B. Prusa 18, 08-110 Siedlce
tel. 25 794 31 96INFORMACJA

 

Szanowni Państwo,
    zachęcamy do składania dyspozycji przekazywania na konto osobiste świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń Dobry Start (300+) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
      Informujemy, że ww. świadczenia nie podlegają egzekucji komorniczej. Wypłaty gotówkowe dokonywane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy ul. Sienkiewicza 32zgodnie z harmonogramem udostępnionym przy kasie i na stronie internetowej Ośrodka http://www.mopr.siedlce.pl.

        Po odbiór gotówki należy zgłosić się z dowodem osobistym w dniu wypłaty.
W przypadku nieodebrania gotówki w dniu wskazanym w harmonogramie, gotówkę można będzie odebrać w dniu następnym. Wypłata ieodebranych świadczeń w bieżącym miesiącu będzie możliwa w miesiącu następnym zgodnie z harmonogramem wypłat.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZIENIE W SIEDLCACH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych danych) informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka. Adres Ośrodka: ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce adres e-mail: sekretariat@mopr.siedlce.pl, numer tel.: (25) 794 30 01

2. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ww. rozporządzenia, można kontaktować się przez adres e-mail: ap@mopr.siedlce.pl lub na adres siedziby Ośrodka, wskazany w pkt. 1 a także telefonicznie: (25) 794 30 16

3. Dane osobowe przetwarzane są w MOPR:
   - w celu realizacji zadań wynikających z:
      • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
      • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
      • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
      • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
      • ustawyz dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
      • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
      • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
      • ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.o cudzoziemcach
      • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
         niepełnosprawnych
      • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych
      • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
      • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
      • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
      • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
         publicznych
      • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
      • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
      • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
         rządowego programu „Dobry start”
   - w celu:
      • zatrudnienia w MOPR (w tym prowadzenia rekrutacji) na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
         Kodeksu Pracy
      • realizacji umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29
         stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

4. Dane osób będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które zawarły z Administratorem danych umowy powierzenia.

5. Administrator nie przekazuje danych osobowych za granicę.

6. Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zastały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikającym z Jednolitego rzeczowego wykazu akt dla MOPR w Siedlcach, która określa okresy przechowywania dokumentacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

7. Środki bezpieczeństwa i przechowywanie danych: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych, przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

8. W związku z przetwarzaniem przez MOPR danych, przysługuje osobom prawo do:
      • dostępu do treści danych,
      • sprostowania danych,
      • usunięcia danych,
      • ograniczenia przetwarzania danych,
      • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w
         których MOPR posiada uprawnienie do przetwarzania danych,
      • prawo do przenoszenia danych,
      • jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osobom przysługuje prawo do cofnięcia
         zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem.

9. Osoby mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzane dane osób narusza przepisy RODO.

10. Monitoring wizyjny – MOPR ze względów bezpieczeństwa jest monitorowany w następujących częściach:
      • Parter– przy wejściu głównym ( wewnątrz budynku)
      • I piętro – przy kasie
      • Zewnętrzna część budynku – wejście główne, wjazd na teren Ośrodka, parking

11. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

 


Informujemy, że PFRON uruchomił nowoczesny system obsługi osób z dysfunkcją narządu słuchu, za pomocą aplikacji mobilnej MIGAM.
Szczegółowe informacje na stronie PFRON: www.pfron.org.pl/migam.

Linki do filmów promujących i prezentujących system:
https://youtu.be/42kdtuBIRZA , https://youtu.be/BOsev2ZntVc


      W 2018 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad realizowanych w ramach projektu „Świadczenie porad prawno-społecznych i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania’’, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”.
Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie (np. rodzice, inni członkowie rodzin, opiekunowie).
Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej i świadomości prawnej oraz wsparcie jego adresatów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i prawnych.

     Porady prawne - świadczone są drogą internetową poprzez stronę:
     http://www.szlachetne-zdrowie.org.pl/poradyprawne/

     Poradnictwo psychologiczne - świadczone w formie Telefonu Zaufania, w dni robocze przez godzinę dziennie (13:00 – 14:00) pod numerem telefonu: 791-980-242.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od 01 lipca 2018 r. można składać przez internet wnioski na nowy okres świadczeniowy o:
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) za pomocą: bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, PUE ZUS oraz ePUAP (Profil Zaufany),
świadczenie dobry start (300 dla ucznia) za pomocą: bankowości elektronicznej oraz portalu Emp@tia
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny za pomocą: portalu Emp@tia i ePUAP (Profil Zaufany).

Natomiast od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o ww. świadczenia będą przyjmowane w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcachprzy
ul. K. Osińskiej 6.

Aktualne druki wniosków dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl), MOPR w Siedlcach (www.mopr.siedlce.pl) natomiast od 16 lipca w siedzibachMOPR przy ul. K. Osińskiej 6 i H. Sienkiewicza 32.
OGŁOSZENIE

Uwaga!
Zmiana numerów telefonów.

Informujemy, że uruchomione zostały nowe numery telefonów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Sienkiewicza 32 w Siedlcach. Dotychczasowe numery będą aktywne do 31 maja 2018 r.
Nowe numery telefonów są następujące:

Sekretariat 25 794 30 01
Kancelaria 25 794 30 02
Fax 25 794 30 03
Dział Pomocy Środowiskowej (Pracownicy Socjalni)
Obszar I 25 794 30 04
Obszar II 25 794 30 05
Obszar III 25 794 30 06
Obszar IV 25 794 30 07
Obszar V 25 794 30 08
Obszar VI 25 794 30 17
Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej (Asystenci i Koordynatorzy) 25 794 30 09
Dział Interwencji Kryzysowej 25 794 30 10
Rehabilitacja Społeczna 25 794 30 11
Aktywny Samorząd 25 794 30 11
Dział Świadczeń Pomocy Społecznej 25 794 30 14
Dział Organizacyjno - Administracyjny 25 794 30 15
Dział Analityczno - Programowy 25 794 30 16
Dział Analityczno - Programowy – sprawy dotyczące domów pomocy społecznej 25 794 30 17
Dział Księgowości 25 794 30 18
Środowiskowy Dom Samopomocy 25 794 30 23
Pobierz Informator


    

 

Bezpłatna Pomoc Ofiarom Przestępstw


Informujemy, że na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują podmioty, które udzielają bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich rodzinom, otrzymując na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. więcej»»

 


 

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy prosimy wszystkich mieszkańców Miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy. Na terenie Siedlec funkcjonują następujące Organizacje, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych:
- Noclegownia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej działająca przy ul. Południowej 1 - schronienie oraz gorący posiłek;
- Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda, ul. Świętojańska 4 - gorący posiłek oraz możliwość skorzystania z łaźni i pralni;
- Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Świrskiego 57 - stołówka dla ubogich i bezdomnych, pomoc rzeczowa, punkty charytatywne przy parafiach - pomoc rzeczowa;
- Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Zbrojna 39 - magazyn darów.

 

Wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji i chcą skorzystać z ww. pomocy powinny zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, tel.: (025) 632 33 25, 632 24 03, w godz. 8.00- 16.00.

 

W przypadku występowania silnych mrozów prosimy wszystkich o szczególne zwrócenie uwagi na osoby pozostające bez opieki na terenie Miasta i zgłoszenia do patroli Policji (tel. 997 - całodobowy) lub Straży Miejskiej (tel. 025 644 11 04 - do 16.00 lub 661 655 515 - do 23.00).

 

 


Zaliczka alimentacyjna zastąpiona świadczeniem z funduszu alimentacyjnego
- nowe zasady dotyczące nabycia uprawnień (2008-08-01) więcej»»
 

 

 

Mamo, tato - czekamy na Was...

Może i Twój dom jest tym, o którym marzą dzieci. Bezpieczny, kochający i ciepły... Może jest w nim jeszcze miejsce? Zapraszamy chętnych do stworzenia rodziny zastępczej dla osieroconego dziecka  więcej»»
 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Dobry Start 300+
Rehabilitacja Społeczna
Prace społecznie użyteczne
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA