mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Łucja, Otylia, Eugeniusz

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Aktualności

Archiwum

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje,
że dzień 24.12.2018 r. (wigilia) będzie dniem wolnym od pracy w naszym Ośrodku.
Zostanie odpracowany w dniu 15.12.2018 r. (sobota)
z wyłączeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
w którym odpracowanie nastąpi dnia 08.12.2018 r. (sobota).Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje,
że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do: uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny,
likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych,
usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla osób niepełnosprawnych,
będą przyjmowane od 2 stycznia 2019 roku.


 

Harmonogram wypłat gotówkowych w kasie MOPR - grudzień 2018 roku

Świadczeniobiorcy

Dzień miesiąca

Świadczenia Rodzinne,
Świadczenia Wychowawcze 500+,
Zasiłki Pielęgnacyjne
- wg liter rozpoczynających nazwisko

 A, B, C

11 (wtorek)

 D, E, F, G, H, I, J

13 (czwartek)

 K

14 (piątek)

 L, Ł, M, N

17 (poniedziałek)

 O, P, R

18 (wtorek)

 S, Ś, T

19 (środa)

U, W, Z, Ź, Ż

20 (czwartek)

Wszystkie osoby uprawnione do pobierania świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego

12 (środa)

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje
,
iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat,
mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2019.
Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2018 r.
Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Ośrodka
w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 16:00 pokój nr 16

 

Harmonogram wypłat gotówkowych w kasie MOPR - listopad 2018 roku

Świadczeniobiorcy

Dzień miesiąca

Świadczenia Rodzinne,
Świadczenia Wychowawcze 500+,
Zasiłki Pielęgnacyjne
- wg liter rozpoczynających nazwisko

 A, B, C

21 (środa)

 D, E, F, G, H, I, J

22 (czwartek)

 K

23 (piątek)

 L, Ł, M, N

26 (poniedziałek)

 O, P, R

27 (wtorek)

 S, Ś, T

28 (środa)

U, W, Z, Ź, Ż

29 (czwartek)

Wszystkie osoby uprawnione do pobierania świadczeń
z Funduszu Alimentacyjnego

20 (wtorek)

 

Dzień Dziecka Utraconego

15 października 2018 roku o godz. 1200 w Katedrze Siedleckiej
odbędzie się msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy
w intencji rodziców, którzy utracili swoje dziecko.
Bezpośrednio po mszy świętej odbędzie się pogrzeb dzieci utraconych na cmentarzu
przy ul. Janowskiej, dokąd będzie można dojechać specjalnym autobusem.

Organizatorzy

      Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w bieżącym roku prowadzi II cykl naboru wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających dostęp osób niepełnosprawnych do edukacji.

W ramach Modułu II programu osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Miasta Siedlce posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, szkole wyższej, kolegium lub mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi, mogą ubiegać się o dofinansowanie do kształcenia.

Wnioski o dofinansowanie semestru/półrocza nauki w 2018 r. są przyjmowane do 10 października 2018 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy ul. H. Sienkiewicza 32.

Szczegółowe informacje można uzyskać w MOPR w Siedlcach pok. nr 16, telefonicznie pod nr 25 794 30 11 oraz na stronie internetowej MOPR - Aktywny samorząd.


INFORMACJA

       Informujemy, że wypłata świadczeń gotówkowych 300 plus na wnioski złożone do 13 sierpnia 2018 r. nastąpi w kasie w dniu 31 sierpnia 2018 r. (gotówkę będzie można odebrać wyłącznie w tym dniu).
     Jednocześnie informujemy, ze w przypadku braku osoby na liście, wypłata świadczenia nastąpi w miesiącu wrześniu. 


 

INFORMACJA

 

Szanowni Państwo,
    zachęcamy do składania dyspozycji przekazywania na konto osobiste świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń Dobry Start (300+) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
      Informujemy, że ww. świadczenia nie podlegają egzekucji komorniczej. Wypłaty gotówkowe dokonywane będą w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy ul. Sienkiewicza 32zgodnie z harmonogramem udostępnionym przy kasie i na stronie internetowej Ośrodka http://www.mopr.siedlce.pl.

        Po odbiór gotówki należy zgłosić się z dowodem osobistym w dniu wypłaty.
W przypadku nieodebrania gotówki w dniu wskazanym w harmonogramie, gotówkę można będzie odebrać w dniu następnym. Wypłata ieodebranych świadczeń w bieżącym miesiącu będzie możliwa w miesiącu następnym zgodnie z harmonogramem wypłat.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZIENIE W SIEDLCACH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych danych) informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka. Adres Ośrodka: ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce adres e-mail: sekretariat@mopr.siedlce.pl, numer tel.: (25) 794 30 01

2. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ww. rozporządzenia, można kontaktować się przez adres e-mail: ap@mopr.siedlce.pl lub na adres siedziby Ośrodka, wskazany w pkt. 1 a także telefonicznie: (25) 794 30 16

3. Dane osobowe przetwarzane są w MOPR:
   - w celu realizacji zadań wynikających z:
      • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
      • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
      • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
      • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
      • ustawyz dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
      • ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
      • ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
      • ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.o cudzoziemcach
      • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
         niepełnosprawnych
      • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych
      • ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
      • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
      • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
      • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
         publicznych
      • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
      • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
      • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
         rządowego programu „Dobry start”
   - w celu:
      • zatrudnienia w MOPR (w tym prowadzenia rekrutacji) na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
         Kodeksu Pracy
      • realizacji umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29
         stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

4. Dane osób będą przekazywane i udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, które zawarły z Administratorem danych umowy powierzenia.

5. Administrator nie przekazuje danych osobowych za granicę.

6. Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zastały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikającym z Jednolitego rzeczowego wykazu akt dla MOPR w Siedlcach, która określa okresy przechowywania dokumentacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

7. Środki bezpieczeństwa i przechowywanie danych: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych, przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

8. W związku z przetwarzaniem przez MOPR danych, przysługuje osobom prawo do:
      • dostępu do treści danych,
      • sprostowania danych,
      • usunięcia danych,
      • ograniczenia przetwarzania danych,
      • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w
         których MOPR posiada uprawnienie do przetwarzania danych,
      • prawo do przenoszenia danych,
      • jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osobom przysługuje prawo do cofnięcia
         zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem.

9. Osoby mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzane dane osób narusza przepisy RODO.

10. Monitoring wizyjny – MOPR ze względów bezpieczeństwa jest monitorowany w następujących częściach:
      • Parter– przy wejściu głównym ( wewnątrz budynku)
      • I piętro – przy kasie
      • Zewnętrzna część budynku – wejście główne, wjazd na teren Ośrodka, parking

11. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

 


Informujemy, że PFRON uruchomił nowoczesny system obsługi osób z dysfunkcją narządu słuchu, za pomocą aplikacji mobilnej MIGAM.
Szczegółowe informacje na stronie PFRON: www.pfron.org.pl/migam.

Linki do filmów promujących i prezentujących system:
https://youtu.be/42kdtuBIRZA , https://youtu.be/BOsev2ZntVc


Od dnia 4 czerwca 2018 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 21-12-2016 zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z dnia 30.12.2016, poz. 2285).
Wniosek o kartę parkingową może złożyć osoba niepełnosprawna posiadająca ważne, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zawierające wskazanie do karty parkingowej wydane przez Miejski/Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna składa ww. wniosek osobiście do przewodniczącego powiatowego zespołu, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.
Do wniosku należy dołączyć:
jedną aktualną fotografię (o wymiarach 35mm x 45mm),
kserokopię orzeczenia,
dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł.
Wpłatę za wydanie karty parkingowej należy dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce
nr 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456 ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach, tytułem: wydanie karty parkingowej dla ... (imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej)
dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej w wysokości 1,00 zł.
Wpłatę opłaty ewidencyjnej należy dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce
nr 06 1050 1953 1000 0023 4839 7999 ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach,
tytułem: opłata ewidencyjna za wydanie karty parkingowej dla ... (imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej)
Wyżej wymienionych opłat można dokonać:
- w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce
- w formie gotówkowej w banku ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach ul. Morska 7, 08-110 Siedlce,
lub innych (terenowych) oddziałach tego banku,
- przelewem bankowym w formie papierowej lub za pomocą systemów bankowości elektronicznej.


      W 2018 roku Fundacja Szlachetne Zdrowie zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad realizowanych w ramach projektu „Świadczenie porad prawno-społecznych i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania’’, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 4/2017 „Samodzielni i skuteczni”.
Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie (np. rodzice, inni członkowie rodzin, opiekunowie).
Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej i świadomości prawnej oraz wsparcie jego adresatów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i prawnych.

     Porady prawne - świadczone są drogą internetową poprzez stronę:
     http://www.szlachetne-zdrowie.org.pl/poradyprawne/

     Poradnictwo psychologiczne - świadczone w formie Telefonu Zaufania, w dni robocze przez godzinę dziennie (13:00 – 14:00) pod numerem telefonu: 791-980-242.


 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od 01 lipca 2018 r. można składać przez internet wnioski na nowy okres świadczeniowy o:
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) za pomocą: bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, PUE ZUS oraz ePUAP (Profil Zaufany),
świadczenie dobry start (300 dla ucznia) za pomocą: bankowości elektronicznej oraz portalu Emp@tia
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny za pomocą: portalu Emp@tia i ePUAP (Profil Zaufany).

Natomiast od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o ww. świadczenia będą przyjmowane w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcachprzy
ul. K. Osińskiej 6.

Aktualne druki wniosków dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl), MOPR w Siedlcach (www.mopr.siedlce.pl) natomiast od 16 lipca w siedzibachMOPR przy ul. K. Osińskiej 6 i H. Sienkiewicza 32. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje osoby na stanowisko:

 Asystenta Rodziny (2018-07-03)  więcej»»

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje lekarzy specjalistów:
- pediatra,
- ortopeda,
- okulista,
- laryngolog,
do pełnienia funkcji orzeczników zasiadających w posiedzeniach składów orzekających i wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach.

Dane kontaktowe:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. H. Sienkiewicza 32
08-110 Siedlce
tel. 25 794 30 01
e-mail: sekretariat@mopr.siedlce.pl
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. B. Prusa 18
08-110 Siedlce
tel. 25 794 31 96OGŁOSZENIE

Uwaga!
Zmiana numerów telefonów.

Informujemy, że uruchomione zostały nowe numery telefonów w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Sienkiewicza 32 w Siedlcach. Dotychczasowe numery będą aktywne do 31 maja 2018 r.
Nowe numery telefonów są następujące:

Sekretariat 25 794 30 01
Kancelaria 25 794 30 02
Fax 25 794 30 03
Dział Pomocy Środowiskowej (Pracownicy Socjalni)
Obszar I 25 794 30 04
Obszar II 25 794 30 05
Obszar III 25 794 30 06
Obszar IV 25 794 30 07
Obszar V 25 794 30 08
Obszar VI 25 794 30 17
Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej (Asystenci i Koordynatorzy) 25 794 30 09
Dział Interwencji Kryzysowej 25 794 30 10
Rehabilitacja Społeczna 25 794 30 11
Aktywny Samorząd 25 794 30 11
Dział Świadczeń Pomocy Społecznej 25 794 30 14
Dział Organizacyjno - Administracyjny 25 794 30 15
Dział Analityczno - Programowy 25 794 30 16
Dział Analityczno - Programowy – sprawy dotyczące domów pomocy społecznej 25 794 30 17
Dział Księgowości 25 794 30 18
Środowiskowy Dom Samopomocy 25 794 30 23


Od dnia 4 czerwca 2018 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 21-12-2016 zmieniającego rozporządzenie
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów
i Kierowców (Dz. U. z dnia 30.12.2016, poz. 2285).


        Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o. o. w terminie 01.01.2018-30.06.2020 realizuję projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „W Centrum harmonii ze światem. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi z chorobą psychiczną jako alternatywna forma opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi z terenu woj. mazowieckiego”. W ramach projektu powstały już 3 placówki w Oleśnicy, Żelechowie, Ceranowie. Od lipca kolejne 2: Siedlce ul. Kleeberga 2, Mińsk Mazowiecki ul. Olsztyńska 2 - więcej»»


 


Pobierz Informator


    
OGŁOSZENIE

       W związku z trwającą w okresie od 25 listopada do 10 grudnia Kampanią „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć” w dniach 7 i 8 grudnia 2017 roku, w godz. 10.00 – 13.00, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy ul. Sienkiewicza 32, odbywać się będą dyżury specjalistów, podczas których będzie można uzyskać informacje na temat możliwości radzenia sobie z przemocą, obowiązujących procedur w tym zakresie oraz możliwych form pomocy.
       Porad udzielać będą przedstawiciele: Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach oraz Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Siedlcach.
       Kampania „16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć” to największa na świcie kampania poświęcona tematowi przemocy wobec kobiet. Prowadzona jest pomiędzy 25 listopada, na który przypada Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, który jest Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Symbolem Kampanii jest biała wstążka.
Informujemy o możliwości na prace społecznie użyteczne  w2018r. (2017-11-30)
Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2018r. - pobierz»»
Wnioski można składać w Kancelarii lub w pokoju nr 40 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 31.12.2017 r.Prezydent Miasta Siedlce zaprasza do składania ofert na realizację w 2018 roku zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2017-11-20)

 Ogłoszenie w sprawie konkursu - pobierz»»

 Wzór oświadczenia oferenta - pobierz»»

 Program współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi - pobierz»»

 Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów - pobierz»»

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2018 r. - pobierz»»

 Wyniki konkursu (2018-02-08) - pobierz»»

 


Harmonogram - pobierz»»


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje,

że od dnia 6 listopada 2017 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach
będzie mieścił się przy ul. Prusa 18 (dawna siedziba Nadleśnictwa i Policji).

Zmianie ulegnie również numer telefonu - nowy numer 25 794 31 97.


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje,
iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2018.
Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2017 r.
Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Ośrodka w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 pokój nr 13


      Informacja o zmianie terminu przekazania dotacji świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, z funduszu alimentacyjnego i świadczeń 500+ (2017-09-13) - pobierz»»


      Miasto Siedlce informuje, że w bieżącym roku prowadzi II cykl naboru wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających dostęp osób niepełnosprawnych do edukacji.

       W ramach Modułu II programu osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Miasta Siedlce posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, szkole wyższej, kolegium lub mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi, mogą ubiegać się o dofinansowanie do kształcenia.

      Wnioski o dofinansowanie II semestru/półrocza nauki w 2017 r. są przyjmowane od dnia 4 września 2017r. do 10 października 2017r. w siedzibie MOPR w Siedlcach przy ul. H. Sienkiewicza 32.

        Szczegółowe informacje można uzyskać  w MOPR w Siedlcach pok. nr 13, telefonicznie pod nr 25 632 57 04 wew. 51 oraz na stronie internetowej MOPR (www.mopr.siedlce.pl – zakładka Aktywny samorząd).


            Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie MOPR przy ul. Langego 6 można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy dotyczące:
świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500+),
świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego.

Wnioski można również składać listownie oraz przez internet:
świadczenia wychowawcze za pomocą: bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, PUE ZUS oraz ePUAP (Profil Zaufany),
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny za pomocą: portalu Emp@tia i ePUAP (Profil Zaufany).

Zmianie uległy druki wniosków. Są one dostępne na stronach internetowych: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl), MOPR w Siedlcach (www.mopr.siedlce.pl) oraz w siedzibach MOPR przy ul. Langego 6 i Sienkiewicza 32.

Obsługa interesantów, w tym przyjmowanie wniosków, odbywać się będzie w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek – 8.00 – 14.30,
środa – 10.00 – 18.00.


Działa Świadczeń Wychowawczych w nowej siedzibie

          Miejski   Ośrodek   Pomocy   Rodzinie   w   Siedlcach   informuje,  że   od   dnia   20   czerwca   br.   Dział Świadczeń Wychowawczych realizujący świadczenia w ramach Programu Rodzina 500+ będzie się mieścił, przy ul. Langego 6 (w budynku w którym realizowane są świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny).
Świadczenia wypłacane będą nadal w kasie MOPR, przy ul. Sienkiewicza 32.


Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1860)

Od tego dnia można składać wnioski o:
objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny,
jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4 000 zł.
Do pobrania pełna informacja»»


      Caritas Diecezji Siedleckiej kontynuuje pracę w zakresie tworzenia na terenie diecezji siedleckiej instytucjonalnych form wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym.   
     W związku z przypadającym w dniach 20 – 26 lutego 2017 roku Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, po raz kolejny zaprosiliśmy do współpracy instytucje zajmujące się wsparciem w tym zakresie z terenu działań naszych Ośrodków. Nasza oferta jest szczególną odpowiedzią na problemy, z jakimi borykają się osoby pokrzywdzone przestępstwem (w tym przemocą w rodzinie).
      Dzięki podjęciu wspólnych działań został stworzony harmonogram pracy, który prezentujemy poniżej. Podobnie jak w roku ubiegłym, w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem planowane są dyżury specjalistów, w tym: kuratorów sądowych, policjantów, prawników, terapeutów i pracowników socjalnych.
       Zapraszamy Państwa do kontaktu i spotkań, które mogą zaowocować podjęciem działań mających na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i uzyskanie fachowej pomocy.

DYŻURY SPECJALISTÓW W DNIACH 20-26.O2.2017 r.

Lp. NAZWA INSTYTUCJI GODZINY DYŻURU
1. OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘSTWEM
Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Siedlcach
ul. Budowlana 1 08-110 Siedlce
tel. 500 566 881
Poniedziałek-Piątek  08:00-16:00
Środa  08:00-20:00
Sobota  10:00-15:00
2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
ul. Sienkiewicza 32 08-110 Siedlce
tel. 25 632 57 04
Poniedziałek-Środa  10:00-14:00
Czwartek  12:00-16:00
Piątek  10:00-14:00
3. Komenda Miejska Policji w Siedlcach
ul. Starowiejska 66 08-110 Siedlce
tel. 25 643 23 30
Poniedziałek – Piątek  10:00-18:00
4. Kuratorska Służba Sądowa
ul. Kazimierzowska 31 A 08-110 Siedlce
tel. 25 640 08 51 – Kuratorzy dla Dorosłych
tel. 25 640 07 66 – Kuratorzy dla Nieletnich
Poniedziałek – Piątek  10:00–16:00
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach
ul. Asłanowicza 10 08-110 Siedlce
tel. 25 633 09 64
Poniedziałek  08:00-10:00
Wtorek-Środa  10:00-12:00
Czwartek  08:00-10:00
Piątek  10:00-12:00

         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Langego 6 przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. (2017-02-10)
 Informacja szczegółowa - pobierz»»
 Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia - pobierz PDF»» pobierz DOC»»Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia 01.03.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych. (2017-01-26)

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu - pobierz»»

 Wzór oferty - pobierz»»

 Wzór sprawozdania - pobierz»»

 Wzór umowy - pobierz»»

 Wzór oświadczenia oferenta - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2017 r. - pobierz»»

 Program współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi - pobierz»»

 Ustawa w sprawie wzorów ofert - pobierz»»

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  - pobierz»»

 Wyniki konkursu (2017-03-23) - pobierz»»

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. oraz w latach 2017 - 2018 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2017-01-16)

 Ogłoszenie wyników - pobierz»»

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa i remont pomieszczeń segmentu żywieniowego oraz rozbiórka piwnicy w budynku przy ul. O. Langego 6 w Siedlcach. (2017-01-12)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz»»

 


 

UWAGA!


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.12.2016 r. zmianie uległy kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (Podprogram 2016).

Uprawnione do skorzystania z pomocy żywnościowej będą osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Skierowania wydawane są przez pracowników socjalnych MOPR w Siedlcach wyłącznie mieszkańcom Miasta Siedlce.

 


 

Zarządzenia w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadania z zakresu pomocy społecznej pn.: Pomoc rzeczowa dla rodzin najuboższych (2017-01-03) - pobierz»»

 


 

Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, informuje, że posiada na stanie składniki majątku ruchomego, które zostały uznane za zbędne lub zużyte. Składniki te zostały wykazane w Załącznikach do niniejszej informacji (2016-12-22).
Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego MOPR - pobierz»»
Załączniki nr 1 - pobierz»»
Załączniki nr 2 - pobierz»»

 


 

Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach, działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, informuje, że posiada na stanie składniki majątku ruchomego, które zostały uznane za zbędne lub zużyte. Składniki te zostały wykazane w Załącznikach do niniejszej informacji (2016-12-16).
Informacja o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego MOPR - pobierz»»
Załączniki nr 1 - pobierz»»
Załączniki nr 2 - pobierz»»

 


 

Rozpoczęto nabór wniosków w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych.

Wniosek w sprawie realizacji prac społecznie użytecznych w 2017r. (2016-11-30) - pobierz»»
Wnioski można składać w Kancelarii lub w pokoju nr 40 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, w godzinach od 8.00 do 16.00, do dnia 31.12.2016 r.

 

Wykaz podmiotów, w których prace społecznie użyteczne były organizowane w 2016 r. dostępny jest na podstronie: Prace społecznie użyteczne.

 


 

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Przebudowa i remont pomieszczeń segmentu żywieniowego oraz rozbiórka piwnicy w budynku przy ul. O. Langego 6 w Siedlcach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl.
Ogłoszenie nr 358150 - 2016 z dnia 02-12-2016r.
Ogłoszenie - pobierz»»
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz»»
    Zapytanie I do SIWZ - pobierz»»
    Odpowiedzi na zapytanie I do SIWZ - pobierz»»
    Zapytanie II do SIWZ - pobierz»»
    Odpowiedzi na zapytanie II do SIWZ - pobierz»»
Załączniki nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany
   - część budowlana: projekt,
   - część elektryczna: opis, E-01, E-02, E-03, E-04, E-05, E-06, E-07,
   - CO: - projekt, opis, rys. S1, rys. S2, wyniki,
   - wod-kan: projekt rys. S1, rys. S2, rys. S3
Załączniki nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
   - część budowlana: specyfikacja,
   - część elektryczna: specyfikacja,
   - CO: specyfikacja,
   - wod-kan: specyfikacja
Załączniki nr 3 do SIWZ - Przedmiary
   - część budowlana: przedmiar,
   - część elektryczna: przedmiar,
   - wod-kan w tym C.O.: strona tytułowa, przedmiar
Załączniki nr 4 do SIWZ - Pozwolenie na budowę  - pobierz»»
Załączniki nr 5 do SIWZ - Formularz oferty w formacie umożliwiającym edycję - pobierz»»
Załączniki nr 6 do SIWZ- Wzór umowy - pobierz»»

Informacja z otwarcia ofert - pobierz»»
    Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - pobierz»»

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz»»

 


 

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. oraz w latach 2017 - 2018 zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. (2016-11-15)

 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu - pobierz»»

 Ramowy wzór umowy - pobierz»»

 Ramowy wzór oferty - pobierz»»

 Wzór sprawozdania - pobierz»»

 Wzór oświadczenia oferenta - pobierz»»

 Uchwała Rady Miasta Siedlce o współpracy z organizacjami pozarządowymi - 2017 r. - pobierz»»

 Program współpracy Miasta Siedlce z organizacjami pozarządowymi - pobierz»»

 Ustawa w sprawie wzorów ofert - pobierz»»

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  - pobierz»»Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
przypomina,
że dnia 30 listopada 2016 r. upływa termin składania wniosków
o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych w 2017 r.
Druki wniosków można otrzymać w siedzibie Ośrodka
w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32 od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 16:00 pokój nr 13

 


 

Dzień Dziecka Utraconego

14 października 2016 roku o godz. 12.00 w Katedrze Siedleckiej
odbędzie się msza święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa Piotra Sawczuka
w intencji rodziców, którzy utracili swoje dziecko.
Bezpośrednio po mszy świętej odbędzie się pogrzeb dzieci utraconych na cmentarzu
przy ul. Janowskiej.

 


 

Informacja dla studentów składających wnioski o dofinansowanie
w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd
finansowanego ze środków PFRON

          Wnioski dotyczące refundacji (zwrotu) kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września) – wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie.

         Termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2016/2017 upływa w dniu 10 października 2016 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach pok. nr 13, telefonicznie pod nr 25 632 57 04 wew. 51 lub na stronie Ośrodka - więcej»». 

        Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców, spełniających poniższe wymogi, do składania ofert na świadczenie na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach usług przez specjalistów (psychologów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, pedagogów), uprawnionych do wydawania orzeczeń w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. (2016-09-07)

 Zapytanie ofertowe - pobierz»»

 Załączniki nr 1 - Formularz cenowy - pobierz»»

 Załączniki nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych - pobierz»»

 Załączniki nr 3 - Oświadczenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - pobierz»»

 Załączniki nr 4 - Wykaz osób - pobierz»»

 


     Miasto Siedlce informuje, że w bieżącym roku prowadzi II cykl naboru wniosków w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON. Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających dostęp osób niepełnosprawnych do edukacji.
     W ramach Modułu II programu osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Miasta Siedlce posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole policealnej, szkole wyższej, kolegium lub mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi, mogą ubiegać się o dofinansowanie do kształcenia.
     Wnioski o dofinansowanie II semestru/półrocza nauki w 2016 r. są przyjmowane od dnia 5 września 2016 r. do 10 października 2016 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy ul. H. Sienkiewicza 32.
     Szczegółowe informacje można uzyskać w MOPR w Siedlcach pok. nr 13, telefonicznie pod nr 25 632 57 04 wew. 51 oraz na stronie internetowej MOPR
więcej»»     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od dnia 1 września 2016 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Langego 6 przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.
We wnioskach na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 w załącznikach nr 4 i nr 5 należy wykazać dochody uzyskane w roku 2015.

Druki wniosków do pobrania – więcej»»

W przypadku wniosków złożonych wraz z kompletem dokumentów do 30 września 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata za miesiąc listopad nastąpi do 30 listopada 2016 r. Natomiast w przypadku, gdy wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie złożony w okresie od 1 października do 31 października 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia 2016 r.

Ponadto informujemy, że od dnia 1 listopada 2016 r. ulegnie zmianie wysokość zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków – więcej»»


 

     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Langego 6 można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy trwający od dnia 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.  We wnioskach na nowy okres świadczeniowy 2016/2017 w załącznikach nr 2 i nr 3 należy wykazać dochody uzyskane w roku 2015.

Druki wniosków do pobrania – więcej»»

W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2016 r. następuje do dnia 31 października 2016 r. Na wnioski złożone w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 października 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2016 r. następuje do dnia 30 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wymaganych dokumentów – więcej»»

 


 

        Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach. Ogłoszenie numer: 154951 - 2016 z dnia 25.07.2016 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2016-07-25)

 Ogłoszenie - pobierz»»

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - pobierz»»

 Załączniki nr 2, 5 i 6 w formacie umożliwiającym edycję - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 9 - pobierz»»

 Zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 10 - pobierz»»

 


 

        Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Ogłoszenie numer: 143911-2016 z dnia 19.07.2016 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2016-07-19)

 Ogłoszenie - pobierz»»

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - pobierz»»

 Załączniki nr 2, 5, 6 i 7 w formacie umożliwiającym edycję - pobierz»»

 Zapytanie I do SIWZ - pobierz»»

 Odpowiedzi na Zapytanie I do SIWZ - pobierz»»

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz»»

 Zmiany do SIWZ - pobierz»»

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz»»

 


 

       Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce na lata 2016-2025:

 Treść Zarządzenia więcej»»
 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce więcej»»
 Wyniki badania CATI z mieszkańcami Siedlec więcej»»

 


 

Informacja dotycząca wypłat gotówkowych 500+

 

Informujemy, że wypłaty gotówkowe świadczeń wychowawczych dokonywane będą zgodnie z harmonogramem wypłat świadczeń rodzinnych.
W miesiącu maju, osobom, którym zostaną wydane decyzje, świadczenia wypłacone będą zgodnie z ww. harmonogramem.
Dodatkowa wypłata świadczeń gotówkowych realizowana będzie w dniu 24 maja br. Na liście wypłat znajdą się osoby, które nie znalazły się na wcześniejszych listach, a którym do dnia 24 maja zostaną wydane decyzje.
Kolejne wypłaty świadczeń wychowawczych będą realizowane w miesiącu czerwcu, zgodnie z harmonogramem wywieszonym przy kasie MOPR i na stronie internetowej Ośrodka.

 


 

       Caritas Diecezji Siedleckiej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Równych Szans BONA FIDES w ramach tworzenia na terenie województwa mazowieckiego instytucjonalnych form wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym opracowało projekt „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

 


 

Dział Świadczeń Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, zajmujący się realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, czynny jest w następujących godzinach:
poniedziałek – 8.00-16.00
wtorek – 8.00-16.00
środa – 8.00-18.00
czwartek – 8.00-16.00
piątek – 8.00-16.00

Siedziba Działu Świadczeń Wychowawczych – Siedlce, ul. Prusa 18
Nr telefonu do Działu Świadczeń Wychowawczych – 25 794 31 94

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje osoby do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych na stanowisku:

 Pedagoga (2016-03-24)  więcej»»
 Logopedy (2016-03-24)  więcej»»
 Psychologa (2016-03-21)  więcej»»

 


 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

 Referent w Dziale Świadczeń Wychowawczych (2016-02-29)  więcej»»
 Wyniki naboru na stanowisko Referent w Dziale Świadczeń Wychowawczych (2016-03-21)  więcej»»

 


Ogłoszenie dot. Programu Rodzina 500 plus

       Z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195).

Podmiotem realizującym zadania w zakresie świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus dla mieszkańców Siedlec będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Obsługa interesantów, w tym przyjmowanie wniosków od dnia wejścia w życie ustawy, odbywała się będzie w budynku przy ul. Prusa 18 (dawna siedziba Nadleśnictwa i Policji).

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r. Jeśli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji Programu, czyli od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. (włącznie), świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące. Ustalenie prawa i wypłata świadczenia wychowawczego, w przypadku złożenia wniosku do 1 lipca 2016 r. (włącznie), następuje w terminie do 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wypłata świadczenia będzie następowała, zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy, na wskazane konto lub w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny, przy ul. Sienkiewicza 32. Przewiduje się, że wypłaty dokonywane będą od maja (z wyrównaniem za kwiecień).

Punkt informacyjny dotyczący Programu Rodzina 500 plus do 25 marca 2016 r. mieści się w siedzibie MOPR, przy ul. Sienkiewicza 32 (nr tel. 25 632 57 04), a od 29 marca 2016 r. w siedzibie Działu Świadczeń Wychowawczych, przy ul. Prusa 18 (nr tel. 25 794 31 94).

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego można uzyskać w następujących miejscach:
• MOPR, ul. Sienkiewicza 32 (siedziba główna),
• MOPR, ul. Langego 6 (siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych),
• Urząd Miasta, Biuro Obsługi Interesantów, Skwer Niepodległości 2,
• od 29 marca 2016 r. w siedzibie Działu Świadczeń Wychowawczych MOPR, ul. Prusa 18.

Wniosek do pobrania dostępny jest również na stronach internetowych MOPR oraz Miasta Siedlce (www.siedlce.pl).

DYREKTOR
/-/ Adam Kowalczuk

Najważniejsze informacje o programie „Rodzina 500 plus” - więcej»»
Rodzina 500 plus - pytania i odpowiedzi - więcej»»
Informacja o sposobach składania e-wniosków za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej - więcej»»

Druki wniosków - Program Rodzina 500+:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - pobierz»»
Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu -
pobierz»»
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego -
pobierz»»
Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne - oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS -
pobierz»»

Druki wniosków - Program "Dobry Start" (300+):

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start - pobierz»»
Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start – załącznik przeznaczony dla rodzin mających więcej niż pięcioro dzieci, na które ustala się prawo do świadczenia dobry start -
pobierz»»
               Uprzejmie informujemy, że Miasto Siedlce kontynuuje w bieżącym roku realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.
Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających dostęp osób niepełnosprawnych do edukacji.
(2016-03-14) – więcej»»

 
   

        Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że od dnia 4 stycznia 2016 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Langego 6 przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia są m.in. osoby bezrobotne (niezależnie
od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

 Informacja szczegółowa - pobierz»»

 Wniosek o ustalenie prawa do Świadczenia Rodzicielskiego - pobierz»» 
WAŻNE !!!!!

Z dniem 3 czerwca 2015 r. obowiązuje nowy druk

WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

 

podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie

w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2015, poz. 691)

 

Wniosek osoby niepełnosprawnej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.

WNIOSEK JEST PODPISYWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ W OBECNOŚCI PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU ALBO OSOBY PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONEJ

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

 

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

WNIOSKI O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ ZŁOŻONE PRZED DNIEM 3 CZERWCA 2015 r. ROZPATRYWANE SĄ NA PODSTAWIE DOTYCHCZASOWYCH PRZEPISÓW.

 

NOWY DRUK WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ
dostępny jest w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach ul. Sienkiewicza 32 lub na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

 

Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej

Druki wniosków

 Zmiana siedziby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia br. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
będzie się mieścił w Siedlcach, przy ul. O. Langego 6 ( w budynku po Bibliotece Pedagogicznej).
Świadczenia wypłacane będą nadal w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
przy ul. H. Sienkiewicza 32.
Nowe numery telefonów:
Świadczenia Rodzinne - 25 794 31 62,
Fax 25 794 31 64
Fundusz Alimentacyjny - 25 794 31 63
Fax 25 794 31 64

 


 

Bezpłatna Pomoc Ofiarom Przestępstw


Informujemy, że na terenie województwa mazowieckiego funkcjonują podmioty, które udzielają bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich rodzinom, otrzymując na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. więcej»»

 


 

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy prosimy wszystkich mieszkańców Miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby potrzebujące pomocy. Na terenie Siedlec funkcjonują następujące Organizacje, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych:
- Noclegownia Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej działająca przy ul. Południowej 1 - schronienie oraz gorący posiłek;
- Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H. Ch. Kofoeda, ul. Świętojańska 4 - gorący posiłek oraz możliwość skorzystania z łaźni i pralni;
- Caritas Diecezji Siedleckiej, ul. Bpa Świrskiego 57 - stołówka dla ubogich i bezdomnych, pomoc rzeczowa, punkty charytatywne przy parafiach - pomoc rzeczowa;
- Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Zbrojna 39 - magazyn darów.

 

Wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji i chcą skorzystać z ww. pomocy powinny zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 32, tel.: (025) 632 33 25, 632 24 03, w godz. 8.00- 16.00.

 

W przypadku występowania silnych mrozów prosimy wszystkich o szczególne zwrócenie uwagi na osoby pozostające bez opieki na terenie Miasta i zgłoszenia do patroli Policji (tel. 997 - całodobowy) lub Straży Miejskiej (tel. 025 644 11 04 - do 16.00 lub 661 655 515 - do 23.00).

 

 


Zaliczka alimentacyjna zastąpiona świadczeniem z funduszu alimentacyjnego
- nowe zasady dotyczące nabycia uprawnień (2008-08-01) więcej»»
 

 

 

Mamo, tato - czekamy na Was...

Może i Twój dom jest tym, o którym marzą dzieci. Bezpieczny, kochający i ciepły... Może jest w nim jeszcze miejsce? Zapraszamy chętnych do stworzenia rodziny zastępczej dla osieroconego dziecka  więcej»»
 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Świadczenia rodzinne
Dobry Start 300+
ŚDS
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Kontakt