mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Anzelm, Bartosz, Feliks

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Aktywny Samorząd

 

 

 

INFORMACJA
na temat realizacji w 2019 r.
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd
finansowanego ze środków PFRON

          Uprzejmie informujemy, że Miasto Siedlce kontynuuje w bieżącym roku realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Osoby niepełnosprawne zamieszkujące na terenie Miasta Siedlce mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach poniższych modułów:

Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku do 18 lat bądź w wieku aktywności zawodowej lub osoby zatrudnione, które mają dysfunkcję narządu ruchu lub słuchu.
Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu lub dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego w wieku aktywności zawodowej (jeżeli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami).

 

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - w Zadaniu 1 dla osób znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej bądź osoby zatrudnione, w Zadaniu 3 dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku w wieku aktywności zawodowej lub osoby zatrudnione, w Zadaniu 4 dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu z trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej bądź osoby zatrudnione .
Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc udzielana w ramach Obszaru B.

Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu ( pomoc udzielona w Zadaniu: 1,3 lub 4) dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
Zadanie 3: pomoc w zakupie protez, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (dot. kończyn dolnych i górnych) dla osób posiadających stopień niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych (proteza co najmniej na III poziomie jakości)
Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, dla osób posiadających stopień niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych (proteza co najmniej na III poziomie jakości)

Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym poruszaniu się posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

 

4. Obszar Dpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dziecka skierowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka.


Moduł IIpomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, uczące się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

W Module I w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:
- są zatrudnione,
- w 2018 lub 2019 roku zostały poszkodowane w wyniku działań żywiołu lub innych zdarzeń losowych.


Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach,
ul. H. Sienkiewicza 32, tel. 25 794 30 11, pokój nr 16
.


Druki wniosków o dofinansowanie są dostępne w siedzibie MOPR w Siedlcach oraz na stronie internetowej Ośrodka i przyjmowane:
- w Module I: od 06 maja 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
- w Module II:
    I cykl naboru wniosków: od 04.03.2019 r. do 30.03.2019 r.
       (w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019)
    II cykl naboru wniosków: od 02.09.2019 r. do 10.10.2019 r.
       (w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020)

Druki wniosków o dofinansowanie z programu „Aktywny Samorząd

WNIOSEK MODUŁ II (studenci) - pobierz»»
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł II -
pobierz»»
Oświadczenie o wysokości dochodów -
pobierz»»
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz»»
Zaświadczenie o rozpoczęciu/kontynuowaniu nauki - pobierz»»
Informacja dotycząca uzyskanego dofinansowania ze środków PFRON w ramach programów: Student, Student II, „Aktywny Samorząd” - pobierz»»
Zaświadczenie zakładu pracy Moduł II - pobierz»»
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych - pobierz»»

Zgodnie z wytycznymi PFRON
W Obszarze C3
Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem dwóch ofert z niezależnych protezowni:
Oferta wykonania protezy Wzór nr 9-C3_O -
pobierz PDF»» pobierz DOC»»
- do rozliczenia wykonanej protezy Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia specyfikacji i kosztorysu protezy:
Specyfikacja i kosztorys wykonanej protezy Wzór 11-C3_K -
pobierz PDF»» pobierz DOC»»
W Obszarze C4 Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem dwóch ofert z niezależnych protezowni:
Oferta wykonania naprawy protezy Wzór nr 10-C4_O -
pobierz PDF»» pobierz DOC»»
- do rozliczenia wykonanej protezy Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia specyfikacji i kosztorysu protezy:
Specyfikacja i kosztorys wykonanej naprawy protezy 12-C4_K -
pobierz PDF»» pobierz DOC»»
Dokumenty powinny być wypełnione w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu dokument należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.
Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczenia udzielonej pomocy.


Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Siedlcach pod nr tel. 25 794 30 11.

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Dobry Start 300+
Środowiskowy Dom Samopomocy
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Kontakt