mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Julianna

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Rehabilitacja Społeczna

 

Ogólne informacje o Rządowym programie „Dobry start”


     1 lipca rusza rządowy program "Dobry start". To jednorazowe wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.


Osoby uprawnione do świadczenia


    Świadczenie przysługuje dla dziecka lub osoby uczącej się w: szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej, klasach dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

         Świadczenie Dobry Start przysługuje na wniosek, raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
• przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
• przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności (oznacza to: umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, potrzebę kształcenia specjalnego lub potrzebę zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o których mowa w przepisach oświatowych).


         Świadczenie Dobry Start przysługuje także w przypadku:
1. Ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia.
2. Ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
3. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie Dobry Start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

     Program nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Nie obejmuje również studentów.


       Świadczenie Dobry Start nie przysługuje także jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.


Kiedy i gdzie można złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?


Od lipca wnioski przyjmowane będą drogą elektroniczną. Wniosek będzie można złożyć na stronie www.wnioski.mpips.gov.pl. - moduł portalu e-wnioski emp@tia. Tu trzeba założyć profil zaufany na platformie ePUAP i potwierdzić dane w najbliższym urzędzie skarbowym. Wniosek składany drogą elektroniczną podpisuje się profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Drugi sposób złożenia wniosku to system udostępniony przez Banki. Trzeci sposób to system udostępniany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
W wersji papierowej wnioski można składać od 1 sierpnia do dnia 30 listopada. Wnioski przyjmowane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, przy ul. K. Osińskiej 6.
Aktualne druki wniosków dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl), MOPR w Siedlcach (www.mopr.siedlce.pl) natomiast od połowy lipca w siedzibach MOPR przy ul. K. Osińskiej 6 i H. Sienkiewicza 32.
Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start, świadczenie przysługuje, jeżeli w okresie od 1 lipca do 30 listopada danego roku, toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.
UWAGA! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.


Informacje dodatkowe

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym, w przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września.
Na wnioski złożone we wrześniu, październiku lub listopadzie ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.
Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start wymaga wydania decyzji.
Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informacje o przyznaniu świadczenia Dobry Start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej organ właściwy odbierając wniosek od wnioskodawcy informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Dobry Start 300+
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
Prace społecznie użyteczne
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Deklaracja dostępności
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA