mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Marian, Katarzyna, Jakub

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    
Zasiłek pielęgnacyjny


Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest w cyklu miesięcznym w kwocie 153,00 zł na każdą uprawnioną osobę.
Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje następującym osobom:

niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o stopniu);
niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej;
niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, jeżeli niepełnosprawności powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób.
Zasady ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
1) Pierwszy wniosek:
Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2) Kontynuacja pobierania zasiłku pielęgnacyjnego:
W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:
a) złożyć w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
b) złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty
W celu otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego w związku z niepełnosprawnością należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:
oryginał lub kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy składany wniosek dotyczy niepełnosprawnego dziecka);
oryginał lub kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, albo
oryginał lub kserokopia orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności (lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie ZUS o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej), albo
oryginał lub kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie ZUS o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej);
oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.
W celu otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego w związku z ukończeniem 75 roku życia należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:
kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie (np. dowód osobisty lub paszport);
oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.
W toku postępowania administracyjnego Dział Świadczeń Rodzinnych może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Świadczenia rodzinne
ŚDS
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Kontakt