mopr.siedlce.pl  |   |   Imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian

  Witamy na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach    

Zamówienia Publiczne - Archiwum 2014 r.

Zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

Zamówienia publiczne realizowane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Prace Uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy



Zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

 

      Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Stawiam na siebie!" w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców do składania ofert na świadczenie usługi poprowadzenia działań animacyjnych podczas zabawy mikołajkowej (2014-11-17)
Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć podobnych

Załącznik nr 3 - Wykaz osób zaangażowanych
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków do wykonania zlecenia
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań

Wyniki postępowania (2014-12-03)

=================================================

 

      Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Stawiam na siebie!" w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi projekcji filmów kinowych o tematyce społecznej (2014-08-13)

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (2014-09-01)
=================================================

 

       Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Stawiam na siebie!" w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach niniejszego zapytania ofertowego zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert na świadczenie usługi przygotowania i poprowadzenia Pracowni Działań Twórczych (2014-07-18).
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć podobnych

Załącznik Nr 3 - Wykaz osób zaangażowanych

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków do wykonania zlecenia

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
Załącznik Nr 6 - Oświadczenie osoby fizycznej

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania (2014-08-12)

=================================================

 

       Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w związku z realizacją projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Stawiam na siebie!" w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej" Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza zainteresowanych Zleceniobiorców spełniających poniższe wymogi do składania ofert cenowych na świadczenie usługi zapewnienia opieki nad dzieckiem/dziećmi Uczestników projektu (2014-05-16).

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki dla Zleceniobiorcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej:

Formularz cenowy
Oświadczenie Zleceniobiorcy
Wykaz usług

Oświadczenie osoby fizycznej

Załączniki dla pozostałych Zleceniobiorców, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Formularz cenowy
Oświadczenie Zleceniobiorcy
Wykaz usług

Oświadczenie o gotowości do świadczenia usługi

Oświadczenie o spełnianiu warunków do wykonania zlecenia
=================================================

 


Zamówienia publiczne realizowane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

 

       Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń podczas udziału w posiedzeniach składów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach. Ogłoszenie numer: 415950 – 2014 z dnia 19.12.2014 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2014-12-19)

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Załączniki do SIWZ nr 1, 4, 5 w formacie umożliwiającym edycję

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (2014-12-31)

=================================================

 

       Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń podczas udziału w posiedzeniach składów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach. Ogłoszenie numer:407312-2014 z dnia 11.12.2014 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2014-12-11)

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Załączniki do SIWZ nr 1, 4, 5 w formacie umożliwiającym edycję

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 (2014-12-18)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 (2014-12-18)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 (2014-12-18)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 (2014-12-18)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 (2014-12-18)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 (2014-12-18)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 (2014-12-18)

Zawiadomienie o unieważnieniu części 7, 9, 10, 11 i 12 postępowania (2014-12-18)

=================================================

 

       Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym Uczestników projektu pn.: "Stawiam na siebie!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Ogłoszenie numer: 215867 - 2014 z dnia 13.10.2014 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl. (2014-10-13)

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami

Załączniki nr 2 - 10 w formacie umożliwiającym edycję

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 (2014-10-29)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 (2014-10-29)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 (2014-10-30)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 4 (2014-10-30)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 5 (2014-10-30)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 6 (2014-10-23)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 7 (2014-10-29)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 8 (2014-10-23)

=================================================

 

       Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Wynajem lokalu oraz świadczenie usługi gastronomicznej podczas dwóch konferencji oraz imprezy integracyjnej, organizowanych przez Zamawiającego w ramach realizowanego projektu pn.: "Stawiam na siebie!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie numer: 205171 - 2014 z dnia 26.10.2014 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl (2014-09-26)

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
Ząłaczniki nr 2, 5, 6, 7 i 8 w formacie umożliwiającym edycję

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 1 (2014-10-06)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 (2014-10-07)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 3 (2014-10-07)

=================================================

 

       Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i dwukrotne wystawienie spektaklu teatralnego w ramach projektu pn.: "Stawiam na siebie!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłoszenie numer: 195521 - 2014 z dnia 12.09.2014 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl (2014-09-12)

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
Ząłaczniki nr 2, 5, 6 i 7 w formacie umożliwiającym edycję

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2014-09-23) 

=================================================

 

       Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Przygotowanie, organizację i przeprowadzenie trzech wycieczek o charakterze rekreacyjno-edukacyjnym dla Uczestników projektu pn.: "Stawiam na siebie!" i Ich rodzin, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ogłoszenie numer: 242232 - 2014
z dnia 18.07.2014 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl
(2014-07-18).
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki 2, 5, 6, 7, 8 w formacie umożliwiającym edycję

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

=================================================

 

       Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz szkolenia w zakresie umiejętności społecznych dla Uczestników projektu pn.: "Stawiam na siebie!", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie numer: 102911 - 2014 z dnia 13.05.2014 roku zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl (2014-05-13).
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki 2, 5, 6, 7, 8, 9 w formacie umożliwiającym edycję

Wyjaśnienia treści SIWZ (2014-05-15)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 postępowania (2014-06-03)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 postępowania (2014-06-04)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4 postępowania (2014-06-04)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 5 postępowania (2014-06-04)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3 postępowania (2014-06-05)

=================================================

 

       Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń podczas udziału w posiedzeniach zespołów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach (2014-03-13).
Ogłoszenie numer: 53799 - 2014 z dnia 13.03.2014 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia
Formularz ofertowy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2 i 3 (2014-03-25)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4 i 5. (2014-03-25)

=================================================

 

          Ogłoszenie o zamówieniu usługi w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie usług medycznych w zakresie wydawania orzeczeń podczas udziału w posiedzeniach zespołów orzekających w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach (2014-03-07).

Ogłoszenie numer: 49957 - 2014 z dnia 07.03.2014 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dostępnym na stronie internetowej: http://www.uzp.gov.pl .

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia
Formularz ofertowy
Zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (2014-03-10)

=================================================

 

 

Menu

Aktualności
Komu pomagamy
Formy udzielanej pomocy
Rodzina Zastępcza
Struktura MOPR
Rejony działania pracowników socjalnych
Zamówienia Publiczne
Nabór w MOPR
Jednostki pomocy społecznej
Zadania zlecone
Miejski Zespół‚ Interdyscyplinarny
Powiatowy Zespół‚
do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Dobry Start 300+
Rehabilitacja Społeczna
Środowiskowy Dom Samopomocy
Prace społecznie użyteczne
Projekty EFS
Ważne dokumenty
Aktywny Samorząd
Druki wniosków
Galeria
Archiwum
Zobacz także
Ochrona Danych Osobowych
Kontakt
 
 
 

       RODZINA ZASTĘPCZA
      PILNIE POSZUKIWANA